Algemene Voorwaarden VeiligBesteld.nl

Artikel 1: Definities

1. VeiligBesteld.nl: de organisatie welke verantwoordelijk is voor het beheer van het VeiligBesteld.nl keurmerk.

2. Consument: de afnemer van een product of dienst die een lid via zijn webwinkel aanbiedt.

3. Lid : het bedrijf met lidmaatschap van VeiligBesteld.nl.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Veiligbesteld.nl.  

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3. De overeenkomst bevat voor Veiligbesteld.nl steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

Artikel 3: Keuring

1. Keuring van de webshop geschiedt bij voorkeur binnen 72 uur nadat het lid alle informatie verstrekt heeft.

2. Het resultaat van de (her)keuring ontvangt de aanvrager per e-mail.

3. VeiligBesteld.nl is te allen tijde gerechtigd de eisen van een keuring aan te passen.

Artikel 4: Lidmaatschap

1. De eerste zes maanden zijn gratis van het lidmaatschap, waarna stilzwijgend wordt verlengd met iedere keer twaalf maanden.

2. Een lidmaatschap komt pas tot stand op het moment dat een vraag en de webwinkel is goedgekeurd door VeiligBesteld.nl.

3. VeiligBesteld.nl heeft te allen tijde het recht een lidmaatschap te weigeren ook nadat een webwinkel goedgekeurd is.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Veiligbesteld.nl stelt het lid hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Veiligbesteld.nl het lid hierover vooraf schriftelijk in.  

Artikel 6: Klachten

1. VeiligBesteld.nl kan nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van haar leden. Het risico voor de aankoop ligt geheel bij de consument.

2. Indien VeiligBesteld.nl over een lid, haar diensten en/of producten meerdere klachten ontvangt is VeiligBesteld.nl, zonder recht op enige restitutie, gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 7: Facturatie

1. Na goedkeuring van het eerste jaar ontvangt het lid de eerste zes maanden gratis van de twaalf maanden, waarna het contract stilzwijgend wordt verlengd.

Artikel 8: Opzegging en beëindiging lidmaatschap

1. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van  1 jaar, welke tot wederopzegging, telkens stilzwijgend verlengd wordt voor eenzelfde duur.

2. Beëindigen van het lidmaatschap is dient drie maanden voor beëindiging van het lidmaatschap gedaan te worden per aangetekende brief.

3. Wanneer VeiligBesteld.nl tot beëindiging overgaat, is zij Veiligbesteld.nl niet aansprakelijk voor enige vergoeding.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van VeiligBesteld.nl is beperkt tot wat in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.

2. VeiligBesteld.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.

3. VeiligBesteld.nl is het lid of de consument  nooit een bedrag of restitutie verschuldigd.